Your browser does not support JavaScript!
104學年度第二學期3~6年級班際大隊接力賽成績
三年級 冠軍:三忠 亞軍:三孝
四年級 冠軍:四孝 亞軍:四忠
五年級 冠軍:五孝 亞軍:五忠
六年級 冠軍:六忠 亞軍:六仁
瀏覽數